Общинска избирателна комисия Марица


РЕШЕНИЕ
№ 16-МИ
Марица, 09.09.2023

ОТНОСНО: Реда и условията за регистрация на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

 

На основание чл. 87, ал. 1, т.1, чл. 156 – 161, чл. 397, чл. 402, ал. 1 – 3, чл. 412 – 419 и § 1, т. 5 от ДР на ИК, Решение на ЦИК № 1955-МИ от 03.08.2023 г. и Решение № 2122-МИ от 29.08.2023 г. и във връзка с чл. 39, ал. 4, чл. 42, ал. 8 във връзка с ал. 6, изречение второ и трето и ал. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинска избирателна комисия Марица

Р Е Ш И:

 1. Право да бъдат избирани
 2. Право да бъдат избирани за общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели през последните 6 месеца (към дата 28 април 2023 г. включително): за общински съветници, кметове на общини и райони в съответната община; за кметове на кметства – в съответното населено място.
 3. Право да бъде избиран за общински съветник има и всеки гражданин на държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, навършил е 18 години към изборния ден включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е през последните 6 месеца в съответната община (към дата 28 април 2023 г. включително) и не е лишен от правото да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

            ІІ. Издигане на кандидати

 1. Кандидати могат да издигат партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите на 29 октомври 2023 г. в Общинска избирателна комисия Марица.
 2. Партиите, коалициите и местните коалиции не могат да регистрират като кандидати военнослужещи от въоръжените сили, служители в дипломатическата служба, служители от МВР, Държавна агенция „Разузнаване“, Националната служба за охрана и Държавната агенция „Технически операции“, както и държавни служители от Държавна агенция „Национална сигурност“, съдии, прокурори и следователи, както и други лица, на които със закон е забранено членство в политическа партия. Тези граждани може да участват в изборите като независими кандидати.

            ІІІ. Кандидатски листи

 1. Партиите, коалициите и местните коалиции подреждат кандидатите в кандидатски листи по едномандатни и многомандатни изборни райони.

            Кандидатите за общински съветници на партии и коалиции се вписват в регистъра на кандидатските листи и се регистрират с номера, под които са подредени в кандидатската листа.

 1. Коалициите участват в изборите с обща кандидатска листа във всеки отделен едномандатен и многомандатен изборен район.
 2. Партиите и коалициите, които участват в състава на местни коалиции за определен вид избор, не могат да регистрират самостоятелно свои кандидатски листи или кандидати за същия вид избор.
 3. Броят на кандидатите в една кандидатска листа за общински съветници на партии, коалиции или местни коалиции не може да надхвърля броя на членовете на общинския съвет – 29 броя.
 4. Инициативните комитети издигат независими кандидати за общински съветници и за кметове, като всеки кандидат за общински съветник или кмет образува самостоятелна кандидатска листа.
 5. Независим кандидат не може да бъде включван в кандидатска листа на партия или коалиция.

            ІV. Действителност на регистрацията

 1. Кандидат за общински съветник може да бъде предложен за регистриране само от една партия, коалиция или инициативен комитет и само в един изборен район.
 2. Кандидат за кмет може да бъде предложен за регистриране само от една партия, коалиция или инициативен комитет и само в един изборен район. Кандидат за кмет на община не може да бъде и кандидат за кмет на кметство или кмет на район.
 3. Кандидат за кмет от инициативен комитет не може да бъде кандидат за общински съветник от партия или коалиция, а кандидат за общински съветник от инициативен комитет не може да бъде кандидат за кмет от партия или коалиция.
 4. Кандидат за кмет от партия или коалиция може да бъде и кандидат за общински съветник само от същата партия или коалиция. В случай че бъде избран за кмет, той отпада от кандидатската листа за общински съветници.
 5. Когато кандидат за общински съветник или кмет бъде регистриран от повече от една партия, коалиция или инициативен комитет или в повече от един изборен район, действителна е първата по време регистрация.
 6. Кандидатът не може да бъде наблюдател, застъпник, представител на партия/коалиция/ местна коалиция/инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор или придружител в съответната община.
 7. Централната избирателна комисия констатира и обявява за недействителни регистрациите, извършени в нарушение на т. 11, 12, 13 и 14. Решението се обявява незабавно и може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 58 ИК.
 8. Документи и срок за регистрация
 9. Регистрирането на кандидатските листи се извършва от Общинска избирателна комисия Марица след представяне на:

            18.1. предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 51-МИ и Приложение № 52-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в Общинска избирателна комисия Марица на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/кметство се подава отделно предложение. За изборите за кметове на кметства се подава едно общо предложение, като се вписват кметствата;

            18.2. предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 53-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;

            18.3. заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК (Приложение № 54-МИ от изборните книжа);

            18.4. кандидатът за общински съветник – гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя декларация по образец (Приложение № 55-МИ от изборните книжа), в която декларира:

            а) гражданство и адрес на пребиваване в съответното населено място;

            б) че не е поставен под запрещение;

            в) данните от личната карта или паспорта и личен номер;

            Кандидатът представя удостоверение от компетентните органи на държавата – членка на ЕС, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, декларира, че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

            18.5. пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подписват и/или подават от упълномощени лица.

 1. Общинска избирателна комисия Марица проверява и отбелязва данните от личната карта или личния паспорт за страната на кандидата, единния граждански номер (личния номер), постоянния и настоящия адрес (адрес на пребиваване) и датата на адресната регистрация.
 2. Регистрирането на кандидатските листи в Общинска избирателна комисия Марица се извършва от 19 септември всеки работен ден от 09,00 ч. до 17,00 ч., с краен срок до 17,00 ч. на 26 септември 2023 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).

            VІ. Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат

 1. Право да посочват и регистрират независим кандидат за общински съветник или кмет имат:

            21.1. за общински съветник в общини с население до 50 000 жители – най-малко 250 избиратели от общината;

            21.2. за кмет на община с население до 50 000 жители – най-малко 500 избиратели от общината;

            21.3. за кмет на кметство – една пета от избирателите на кметството, но не повече от 500;

 1. Избирател, който подкрепя участието в изборите на независим кандидат за общински съветник или кмет, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет (Приложение № 56-МИ от изборните книжа). Избирателите български граждани посочват имената, постоянния си адрес в общината, съответно в кметството или района, единния си граждански номер, а гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително пребиваващи у нас – имената, личния номер, номера на личната карта или паспорта, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него, и адреса на пребиваване в съответната община, кметство или район. Всеки избирател може да участва само в един списък. При полагане на подписа си в списъка избирателят удостоверява своята самоличност. Списъкът се предава и в структуриран електронен вид, като съдържа имената, единния граждански номер (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка (Решение на ЦИК № 1994-МИ от 24.08.2023 г.).
 2. Членът на инициативния комитет, пред когото избирателят е положил подписа си в списъка по т. 22, обработва и предоставя личните данни при спазване изискванията за защита на личните данни и носи отговорност по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679.
 3. Списъкът се предава на Общинска избирателна комисия Марица заедно с документите по т. 18.2 – 18.4 не по-късно от 32 дни преди изборния ден – до 17,00 ч. на 26.09.2023 г.

            VІІ. Условия за регистрация. Отказ за регистрация

 1. Общинска избирателна комисия Марица извършва проверка за изпълнението на посочените изисквания и взема решение за регистрацията на кандидатските листи.

            За регистрацията на всяка кандидатска листа Общинска избирателна комисия Марица взема отделно решение.

 1. Общинска избирателна комисия Марица извършва проверка на заявения от кандидата – гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, адрес на пребиваване чрез Министерството на вътрешните работи.
 2. Проверката на обстоятелствата по чл. 397 се извършва от Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието по искане на Централната избирателна комисия.
 3. При установяване на непълноти или несъответствия общинската избирателна комисия дава незабавно указания и срок за отстраняването им.
 4. В случаите когато Общинска избирателна комисия Марица откаже регистрация, отказът може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК.

            Решението на Общинска избирателна комисия Марица, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд Пловдив. В останалите случаи решението на ЦИК се обжалва пред Върховния административен съд.

 1. При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от листа на партия, коалиция или местна коалиция, партията и коалицията може не по-късно от 30 дни преди изборния ден – 17,00 ч. на 28 септември 2023 г., да предложи за регистриране друг кандидат.
 2. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция се откаже, партията, коалицията или местната коалиция може да предложи за регистриране друг кандидат не по-късно от 30 дни преди изборния ден – 17,00 ч. на 28 септември 2023 г.
 3. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 7 дни преди изборния ден – 17,00 ч. на 21.10.2023 г.

            VІІІ. Ред за преподреждане на кандидатската листа

 1. В случаите по т. 30 и 31 новият кандидат по предложение на партията, коалицията или местната коалиция заема освободеното или последното място в кандидатската листа.
 2. Листата не се преподрежда, когато кандидат в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже след 28 септември 2023 г. В този случай мястото на отказалия се кандидат остава незаето. При изписване на имената и номерата в кандидатските листи върху информационното табло пред изборното помещение и в паравана за гласуване срещу номера и на мястото на името на отказалия се кандидат се вписва „заличен“.

            ІХ. Проверка на списъците. Служебно заличаване на регистрация.

 1. Списъците по т. 22 в структуриран електронен вид и на хартиен носител се предават незабавно за проверка от общинската избирателна комисия на съответното териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Проверката се извършва не по-късно от 27 дни преди изборния ден – 01.10.2023 г. и за резултатите от нея се съставя протокол в два екземпляра, единия от които се предоставя на Общинска избирателна комисия Марица. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждане на изборите.
 2. При поискване от инициативния комитет общинската избирателна комисия му предоставя в писмен вид данните от протокола за установения резултат от представените списъци.
 3. Когато Общинска избирателна комисия Марица установи, че независим кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели, регистрацията му се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет. Решението на Общинска избирателна комисия Марица може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88.
 4. Общинска избирателна комисия Марица осигурява възможност всеки избирател – български гражданин или гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, имащ статут на постоянно или продължително пребиваващ, да може да прави справка в списъка по единен граждански номер или личен номер, включително на безплатен телефонен номер.

            Х. Регистри и удостоверения

 1. Общинска избирателна комисия Марица води отделни входящи регистри на кандидатите:

            - за общински съветници – Приложение № 68-МИ;

            - за кмет на община/район – Приложение № 69-МИ;

            - за кмет на кметство (общ за всички кметства в общината) – Приложение № 70-МИ;

 1. Последователността на постъпване на документите на кандидатските листи определя поредността на вписване в регистъра на Общинска избирателна комисия Марица.
 2. Общинска избирателна комисия Марица изпраща незабавно на Централната избирателна комисия извлечение от регистъра за кандидати за общински съветници, които са граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, но не са български граждани.
 3. Общинска избирателна комисия Марица въвежда данните за всички регистрирани кандидатски листи в системата cik.is-bg.net веднага след приемане на решението за регистрацията им.

            В случаите на извършени промени в кандидатските листи на партиите, коалициите и местните коалиции Общинска избирателна комисия Марица незабавно актуализира данните за извършените промени в системата cik.is-bg.net

 1. Общинска избирателна комисия Марица предоставя информацията за кандидатските листи от системата cik.is-bg.net на кмета на община Марица за отпечатване на листите, предназначени за поставяне върху информационните табла и в параваните.
 2. Общинска избирателна комисия Марица издава удостоверение за регистрация на всеки кандидат за кмет или за общински съветник (Приложение № 67-МИ от изборните книжа).
 3. Общинска избирателна комисия Марица вписва всяко отделно решение за регистрация на кандидатска листа в Публичен регистър на кандидатите (Приложение № 71-МИ от изборните книжа). Регистърът се обявява на интернет страницата на Общинска избирателна комисия Марица.

            Настоящото решение подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Йордан Иванов Цаков

Секретар: Радка Минчева Георгиева

* Публикувано на 09.09.2023 в 18:26 часа

Календар

Решения

 • № 190-МИ / 07.11.2023

  относно: Поправка на техническа грешка в решение № 181-МИ/06.11.2023 година относно избиране на кмет на община Марица

 • № 189-МИ / 07.11.2023

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник и обявяване за избран следващия от кандидатската листа на политическа партия „НОВОТО ВРЕМЕ“.

 • № 188-МИ / 06.11.2023

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради избирането му за кмет на община Марица и обявяване за избран, следващия от листата.

всички решения