27.04.2018

Входящ регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 , т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ)

Входящ регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 , т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ)

 

Входящ номер Дата Декларатор Документ
1 19.04.2018 Димитър Иванов Декларация по чл. 35 от ЗПКОНПИ
       
       
       
       
       
       
       
       
21.11.2015

Съобщение

Днес /Събота 21.11.2015г./ от 17:00 часа, Общинска избирателна комисия "Марица" ще проведе извънредно заседание във връзка с подадени оставки на общински съветници и обявянето на техни заместници.

30.10.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ "МАРИЦА"

 

обръща внимание на Секционните Избирателни Комисии/СИК/ в населените места, където ще се проведе втори тур за избор на кмет на кметство, че в протоколите на СИК не се попълват данни с изборни резултати там където полетата са зачертани от общинска администрация, съгласно дадените от Централна Избирателна Комисия указания. 

26.10.2015

Междинни данни от преброяването

Общинска избирателна комисия "Марица" обявява междинни данни от преброяването/07:00часа - 26.10.2015г./

Приложение

26.10.2015

Междинни данни от преброяването

Общинска избирателна комисия "Марица" обявява междинни данни от преброяването/6:00часа - 26.10.2015г./

Приложение

26.10.2015

Междинни данни от преброяването

Общинска избирателна комисия "Марица" обявява междинни данни от преброяването /04:20часа - 26.10.2015г./

Приложение

25.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия "Марица" обявява края на избориния ден при следната активност:

Приложение

16.10.2015

График обучение на секционните избирателни комисии

Обучението на секционните избирателни комисии (СИК) ще се състои в заседателната зала на община "Марица", гр. Пловдив, бул. "Марица" 57А по график, както следва:

19.10.2015г. (понеделник) от 16:30 часа 20.10.2015г. (понеделник) от 16:30 часа
СИК от следните населени места СИК от следните населени места

Царацово

Бенковски

Войсил

Радиново

Костиево

Труд

Граф Игнатиево

Строево

Войводиново

 

Калековец

Желязно

Крислово

Динк

Скутаре

Рогош

Трилистник

Маноле

Манолско Конаре

Ясно поле

 

13.10.2015

ОТНОСНО: УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ И НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНДУМ НА 25 ОКТОМВРИ 2015 Г.

 1. Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.
 2. В избирателната секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, регистрирали кандидати. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция.
 3. Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден
 4. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите.
 5. Списъкът по предходната точка се подписва и предава до 24 октомври 2015 г. включително на ОИК – Марица от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид във формат excel, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.
 6. До изборния ден всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да оттегли пълномощното на свои представители. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия съответната партия, коалиция, местна коалиция или от упълномощено от него лице, а на представител на инициативен комитет от представляващото инициативния комитет лице. В ОИК се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено.
 7. Представителите се легитимират с пълномощно от представляващия съответната партия, коалиция, местна коалиция или упълномощено от него лице.
 8. При произвеждане на втори тур за избор на кмет упълномощените за първия тур представители запазват статута си, а партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да упълномощят и нови представители между двата тура.
 9. За повече подробности в Решение № 2113-МИ/11.09.2015 год. на ЦИК

Приложени в Excell за представители.

13.10.2015

ОТНОСНО: УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УЧАСТИЕ НА ЗАСТЪПНИЦИ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ И НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНДУМ НА 25 ОКТОМВРИ 2015 Г.

Общинска избирателна комисия – Марица уведомява всички регистрирани кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници, кмет на община и кмет на кметство на 25 октомври 2015 година, че в Решение №2113-МИ/11.09.2015 година на ЦИК са разписани условията и реда за участие на застъпници на кандидатски листи и представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Застъпници се регистрират в Общинска избирателна комисия чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68-МИ от изборните книжа), подадено до 23 октомври 2015 г. - един ден преди изборния ден.

Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. Кандидатската листа на инициативния комитет може да бъде представлявана само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Заявлението се подписва от представляващия/те партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 68-МИ от изборните книжа) и на технически носител в електронен вид excel формат (Прилжение №1 за застъпници). Списъкът се подписва от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

Заместващи застъпници се регистрират чрез предложение по образец Приложение№69-МИ от изборните книжа, представени и на технически носител в електронен вид съгласно Приложение №2 за заместващи застъпници.

05.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - "Марица" което трябваше да се проведе в вторник/06.10.2015г./ е пренасрочено да се проведе в четвъртък/08.10.2015г./.

02.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия "Марица" утвърждава график и лица за контакт - членове на ОИК Марица с 24-часови дежурства за периода до започване на отпечатването на бюлетините, както следва:

 1. Йордан Дамбулев  – Председател на ОИК Марица  – тел: 0899 265230;
 2. Димитър Маринчешки  – зам. Председател на ОИК Марица  – тел: 0888 204 222;
 3. Росица Пенкова – член на ОИК Марица – тел: 0889 002771;

Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Общинска избирателна комисия Марица.

02.10.2015

Съобщение

Наименованията на политическите партии и коалиции изписани в бюлетините за всички видове избор на територията на Община "Марица" на 25.10.2015г. са служебно попълнени от Централна избирателна комисия - София /ЦИК/.

Общинска избирателна комисия Марица е заявила за попълване в бюлетините само наименованията на местните коалиции и независими кандидати.

18.09.2015

Съобщение

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 

Общинска избирателна комисия „Марица“  ви уведомява че, кандидатските листи се регистрират след представяне на писмено предложение от партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет съдържащо имената, единния граждански номер (личен номер) и постоянния адрес (настоящ адрес) или адрес на пребиваване (за кандидатите граждани на държава - членка на Европейския съюз) на кандидатите за общински съветници и/или за кметове (Приложение № 58-МИ и Приложение 59-МИ от изборните книжа, приети с Решение № 1512-МИ от 04.08.2015 г. на ЦИК, обнародвани в „Държавен вестник", бр. 61 от 11.08.2015 г.). Предложението се подписва от представляващия/те партията или представляващия/те коалицията лице/а или от изрично упълномощено/и лице/а. Към предложението се прилагат следните документи:

а) заявление от всеки кандидат за общински съветник или за кмет, че е съгласен да бъде регистриран от посочилата го партия, коалиция или местна коалиция (Приложение № 62-МИ от изборните книжа);

б) декларация по образец от всеки кандидат за общински съветник или за кмет, че отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК (Приложение № 63-МИ от изборните книжа);

в) декларация по образец от всеки кандидат-български гражданин за общински съветник или за кмет по чл.414, ал.1,т.4 във връзка с чл.397, ал.1 от ИК (Приложение № 64-МИ от изборните книжа);

г) декларация по образец от всеки кандидат за общински съветник, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който не е български гражданин по чл. 414, ал.1, т.4, т. 6 и т.7 във връзка с чл.397, ал.2 от ИК (Приложение № 65-МИ от изборните книжа);

д) кандидатът по предходната буква „г" представя удостоверение от компетентните органи на държавата членка, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, в декларацията по буква „г" декларира, че не е лишен от правото да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин;

е) пълномощно на лицето/ата, упълномощено/и да представлява/т партията, коалицията или местната коалиция пред ОИК, в случаите, когато предложението е подписано и/или документите се подават от упълномощено/и лице/а.

Освен цитираните по-горе документи партиите, коалициите, местните коалиции или инициативните комитети представят в ОИК "Марица" и информация за кандидатските листи за кмет на община, кметове на кметства и общински съветници в структуриран вид на хартиен и магнитен/електронен носител.

 

Таблицата може да намерите ТУК.

17.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - "Марица" което трябваше да се проведе в четвъртък/17.09.2015г./ е пренасрочено да се проведе в петък/18.09.2015г./ от 17:30 часа.

14.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ "МАРИЦА" ВИ ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ НА СЛЕДНОТО СЪОБЩЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ:

 

Централната избирателна комисия уведомява, че за извършване на проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК от ОИК е необходимо партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи да прилагат и копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат. Общинската избирателна комисия извършва служебна проверка при приемане на документите, след което връща на приносителя копията от документите за самоличност на кандидатите, включени в съответната кандидатска листа. В случаите, при които документа за самоличност на кандидат е издаден след 24 април 2015 г., както и за сверяване на настоящия адрес на кандидатите, ОИК извършва служебна проверка в регистрите на населението в съответната община.

Предоставянето на личните данни и проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК се извършват при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

13.09.2015

Съобщение

Oбщинска избирателна комисия - Maрица, Ви уведомява, че срокът за подаване на заявления за регистрация на партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК изтича в 18:00 часа на 14.09.2015г.

12.09.2015

Съобщение

В понеделник/14.09.2015г./ ще се проведе извънредно заседание на Общинска избирателна комисия "Марица" от 17:30 часа, с оглед приемане на регистрациите.

10.09.2015

Съобщение

Указание за попълване на „списък“ в структуриран вид в подкрепа регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети за участие в изборите на 25 октомври 2015 г.

За въвеждането на данните от списъците по приложение № 66-МИ от изборните книжа за общински съветници и за кметове се използва програмата „Списък на лица, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети".

След стартиране на програмата се натискат последователно бутоните „Enable Editing" и „Enable Content", ако се изисква това, след което за въвеждане на данните от списъка следва да се натисне и бутона „Въвеждане на ред". Появява се таблица „въвеждане на ЕГН", в която се попълват съответните данни за лицето от списъка като се започне от номер по ред в списъка, номер на страница, ЕГН и последователно трите имена, населеното място, улица и номер след което се натиска бутона „add"(добави), данните се прехвърлят в основната таблица, а таблицата „въвеждане на ЕГН" се нулира за попълване на данните на следващо лице от списъка и т.н.

Когато се завърши списъка се натиска бутон „close" (затвори) и се записва файла чрез „save as" (запази като) на съответното устройство (диск, CD, флашка (USB) и т.н.). Записва се веднъж като файл във формат на Excel и втори път като файл CVS (coma delimited), като името на файла съдържа името на независимия кандидат (например: „Списък на лица, в подкрепа регистрацията на независимия кандидат „ХХХХХХ". Тези 2 файла се записват на технически носител (CD или USB) и се представят заедно с документацията. Записът във файла трябва да е в реда, в който е подредена документацията в папките със списъците.

Програмата може да изтеглите от тук.

 

РЕШЕНИЕ № 644-МИ, 05.08.2014 и РЕШЕНИЕ № 1637-МИ, 31.08.2015 на ЦИК.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 329 / 22.02.2018

  относно: Одобряване образци на декларации съгласно чл.35,ал.3 във връзка с ал.1 ,т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ и пар.67,ал.7 ПЗР на ЗПКОНПИ

 • № 328-МИ / 21.11.2015

  относно: Прекратяване на пълномощия на общински съветник поради назначаването му като заместник-кмет на Община МАРИЦА и обявяване за избран на следващия кандидат в листата на ПП „НОВОТО ВРЕМЕ „

 • № 327-МИ / 21.11.2015

  относно: Прекратяване на пълномощия на общински съветник поради назначаването му като заместник-кмет на Община МАРИЦА и обявяване за избран на следващия кандидат в листата на местна коалиция „ПП ГЕРБ –ПП Обединени земеделци“.

всички решения